Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.
Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen
en lista över samtliga inkomna förslag

Valberedningens förslag till styrelse för 2021

Ordförande 1 år Zimone Iwarsson
Vice ordf. 2 år Frida Lindgren
Kassör 2 år Henrik Olsson
Sekreterare 1 år Åsa Holmsten fyllnadsval
Ledamot 1 år kvar Sara Wärnå

Suppleant 1 år kvar Carina Byrén
Suppleant 2 år Jerry Danielsson

Revisor 1 år Evert Snell
Bengt Lindh

Revisorsuppl. 1 år Mats Hybinett
Anna-Carin Blomqvist

Valberedning
sammankallande 1 år Satu Saarisilta
2 år vakant
1 år kvar Fia Södervall